Arbetsdagar för år 2024

Nedan följer datum för 2024 års arbetsdagar. Dessa datum fastställdes vid årsmötet 21/3 2024.

Tisdagen 7/5 kl 17:00 övriga förekommande arbete.
Torsdagen 16/5 kl 17:00 övriga förekommande arbete.

ARBETSPLIKT

Alla medlemmar som har bryggplats vid stora bryggan, lilla bryggan, flytbryggan eller vinterförvarar sin båt på sällskapets arrendeområde har arbetsplikt. Arbetsplikten kan fullgöras på ett antal olika sätt. För att undvika att avgift för utebliven arbetsinsats debiteras är det viktigt att markera när arbetsplikt är utförd och noterad i listan som kommer att finns tillgänglig i Kajutan.

Deltagande på en av arbetsdagarna räcker för att räknas som fullgjord arbetsplikt. De som ej kan delta på någon av dessa dagar har möjlighet att låta någon annan utföra arbetsplikten, eller att utföra denna  vid annat tillfälle.

Kontakta i så fall någon i styrelsen för information, telefonnummer finns på anslagstavlan. Lista över telefonnummer kan även nås genom att klicka här.

I kallelsen till årsmötet informeras det om vilka datum som gäller.

Vi eftersträvar en så jämn bemanning som möjligt på respektive
arbetsdag. Alla med ett efternamn med begynnelsebokstäverna
A – K arbetar dag 1 och de med efternamn med begynnelse-
bokstäverna L – Ö dag 2.
Tillsammans med den arbetslista över uppdrag som ska utföras under arbetsdagarna kan det dessutom finnas andra uppdrag som ligger utanför de angivna dagarna. Det innebär att man som medlem kan ta på sig och lösa en av de arbetsuppgifterna och på så sätt fullgöra sin arbetsplikt. Enskilda medlemmar erhåller uppdrag initierade genom egen förfrågan till styrelsen, eller genom att medlem med speciell kompetens kontaktas direkt för viss aktivitet eller tjänst. Eftersom du själv är ansvarig för att du gör din insats för klubben, sitt inte och vänta på att du i sista minuten skall kallas till ett uppdrag. Ta initiativ till att öka klubbgemenskapen, förbättra våra gemensamma resurser, säkerheten i hamnen eller bidra på annat sätt till klubben och dess verksamhet. Resultatet av vårt gemensamma arbete visar en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro.

Styrelsen