Arbetsdagar

ARBETSPLIKT

Alla medlemmar som har bryggplats vid storabryggan, lillabryggan, flytbryggan eller vinterförvarar sin båt på sällskapets arrendeområde har arbetsplikt. Arbetsplikten kan fullgöras på ett antal olika sätt. För att undvika att avgift för utebliven arbetsinsats debiteras är det viktigt att markera när arbetsplikt är utförd och noterad i listan som kommer att finns tillgänglig i Kajutan.

Vi kommer inte att kalla till arbetsdagar för 2021. Men om någon känner för det, finns det bryggor som skall oljas och gräs som behöver klippas under säsongen. Ni som är intresserade av att ge ert stöd och hjälpa till med detta kontakta Jan Apelqvist innan för information.

Deltagande på en av arbetsdagarna räcker för att räknas som fullgjord arbetsplikt. De som ej kan delta på någon av dessa dagar har möjlighet att låta någon annan utföra arbetsplikten, eller att utföra denna  vid annat tillfälle.

Kontakta i så fall Jan Apelqvist eller någon i styrelsen för information, telefonnr. finns på anslagstavlan.

I kallelsen till årsmötet informeras det om vilka datum som gäller.

Vi eftersträvar en så jämn bemanning som möjligt på respektive
arbetsdag. Alla med ett efternamn med begynnelsebokstäverna
A – K arbetar dag 1 och de med efternamn med begynnelse-
bokstäverna L – Ö dag 2.
Tillsammans med den arbetslista över uppdrag som ska utföras under arbetsdagarna kan det dessutom finnas andra uppdrag som ligger utanför de angivna dagarna. Det innebär att man som medlem kan ta på sig och lösa en av de arbetsuppgifterna och på så sätt fullgöra sin arbetsplikt. Enskilda medlemmar erhåller uppdrag initierade genom egen förfrågan till styrelsen, eller genom att medlem med speciell kompetens kontaktas direkt för viss aktivitet eller tjänst. Eftersom du själv är ansvarig för att du gör din insats för klubben, sitt inte och vänta på att du i sista minuten skall kallas till ett uppdrag. Ta initiativ till att öka klubbgemenskapen, förbättra våra gemensamma resurser, säkerheten i hamnen eller bidra på annat sätt till klubben och dess verksamhet. Resultatet av vårt gemensamma arbete visar en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro.

Styrelsen

En till WordPress-webbplats