Bli medlem

Information till sökande om medlemskap och båtplats i Gunnebo Båtsällskap

Medlemskap
Sommarplats och/eller vinterplats i Gunnebo Båtsällskap förutsätter ett medlemskap. Ansökan om medlemskap fylls i, skrivs ut och skickas i brev till båtsällskapets adress (se under rubriken KONTAKT). Nya medlemmar antas av styrelsen. Tillgången på sommar- och vinterplatser är begränsad. Det medför att det ofta är kö. Kontakta bryggansvarig eller ordföranden för information om aktuellt läge.

ATT BLI MEDLEM
Medlemskap ansöker man om och det är styrelsen som beviljar medlemskapet. Om man önskar brygg- eller vinteruppläggningsplats och det inte finns någon ledig sådan, sätts du upp på vår väntelista och någon i styrelsen meddelar dig detta. Men innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Gunnebo Båtsällskap och vad som förväntas av dig.

IDEELL FÖRENING
Verksamheten bygger helt på vårt eget arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning. Vi reparerar, målar, städar, allt som vi kan göra själva. Vid upptagning och sjösättning hjälps alla åt till båtar blivit omhändertagna. Här finns inga tjänster att köpa alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar delta i arbetet. Den som inte fullgör sin arbetsplikt debiteras en avgift för ej fullgjord arbetsplikt. Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Vi behöver hjälp med att hitta medlemmar som kan tänka sig att ställa upp till olika styrelseuppdrag, i nuläget är det att hitta någon som kan gå in och ta över vår avgående kassörs styrelseuppdrag. Kan du tänka dig att ställa upp eller har du förslag på personer som kan passa in i rollerna? Maila då valberedning@gunnebobatsallskap.se och skicka en kopia till styrelsen@gunnebobatsallskap.se vi ser fram emot era förslag!

ARBETSPLIKTEN KAN FULLGÖRAS PÅ ETT ANTAL OLIKA SÄTT.
Alla medlemmar som har bryggplats (stora bryggan, lilla bryggan och flytbrygga) eller förvarar sin båt i båtskjul, på övre eller nedre plan har arbetsplikt. I utskicket till medlemmarna med kallelsen till årsmötet, informeras det även om vilka datum som gäller för vårens arbetsdagar. Vi eftersträvar en så jämn bemanning som möjligt på respektive arbetsdag. Alla med ett efternamn med begynnelsebokstäverna A – K arbetar dag 1 och de med efternamn med begynnelsebokstäverna L – Ö dag 2. Arbetsdagarna sker på våren i maj månad, anslag finns även uppsatt i klubbhuset. Tillsammans med den arbetslista över uppdrag som ska utföras under arbetsdagarna finns dessutom angivet andra uppdrag som ligger utanför de angivna dagarna. Det innebär att man som medlem kan ta på sig och lösa en av de arbetsuppgifterna och på så sätt fullgöra sin arbetsplikt. Enskilda medlemmar erhåller uppdrag initierade genom egen förfrågan till styrelsen, eller genom att medlem med speciell kompetens kontaktas direkt för viss aktivitet eller tjänst. Eftersom du själv är ansvarig för att du gör din insats för klubben, sitt inte och vänta på att du i sista minuten skall kallas till ett uppdrag. Ta initiativ till att öka klubbgemenskapen, förbättra våra gemensamma resurser, säkerheten i hamnen eller bidra på annat sätt till klubben och dess verksamhet. Resultatet av vårt gemensamma arbete visar en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDLEMSKAP
Vi har vissa regler som måste följas för att båtsällskapet ska fungera. Vi rekommenderar att du tar del av klubbens stadgar, bestämmelser, regler och gällande avgifter. Vi är ca 120 medlemmar och den som nonchalerar båtsällskapets regler kan bli utesluten, ett beslut som våra medlemmar tagit gemensamt vid ett årsmöte. Styrelsen kan hindra permanent medlemskap om medlem inte följer de stadgar, anvisningar och bestämmelser som klubben fastlagt. Båt och utrustning ska då omgående avlägsnas från båtsällskapets område. Inträdesavgiften återbetalas ej.

FÖRSÄKRING
Alla båtar som finns inom klubbens område ska vara försäkrade för skador mot tredje part. Som båtägare ska du kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis. All hantering av båten i samband med upptagning och sjösättning sker på båtägarens egen risk.

BRYGG- OCH VINTERUPPLÄGGNINGSPLATS
Om det önskas brygg- eller/och vinteruppläggningsplats anmäls även det via blanketten Ansökan om medlemskap som hämtas på hemsidan. Upptagning sker i september- oktober. Anmälan om torrsättning görs på en lista som läggs ut i klubbhuset i början av september. Våra brygg- och uppläggningsplatser är anpassade för båtar upp till ca 9 x 3 meter, med endast ett begränsat antal platser för större båtar.

MILJÖ
På klubben försöker vi vara varsamma om miljön. Det är förbjudet att köra ut glykol och andra miljöfarliga vätskor på marken, utan ta hand om det för återanvändning eller lämna den till närmaste återvinningsstation. Se vidare under rubriken Miljö på hemsidan.

ALLMÄN TRIVSEL
Hundar ska hållas under uppsikt eller kopplade. Skulle hunden förorena inom området så plockar du upp i hundpåse och slänger i sopcontainern. Tänk också på att någon kan vara allmänt rädd eller allergisk för hundar.

HUR ANSÖKER MAN
Du ansöker genom att fylla i och skriva ut blanketten Ansökan om medlemskap där du anger namn, adress, typ av båt mm. Efter att ansökan inkommit till Gunnebo Båtsällskap skickas en faktura. När avgifterna är betalda och finns registrerade på Gunnebo Båtsällskaps konto skickas en bekräftelse via e-post till dig om att ditt medlemskap är beviljat och du hälsas välkommen i Gunnebo Båtsällskaps gemenskap.