Historik

HistorikDen 21 oktober 1936 hölls konstituerande sammanträde med Gunnebo Motorbåtsällskap, 26 personer anmälde sig för inträde i sällskapet. Inträdesavgiften fastställdes till l krona per båt. Årsavgiften för 1937 fastställdes till 2 kr per medlem. För att få in pengar till kassan ordnades ett lotteri på en motor eventuellt med båt. Beslut att inköpa 1 st Penta utombordsmotor till ett katalogpris av kr 490 samt skaffa offerter på ny båt som passade denna motor. 655 lotter såldes och vinsten gick till Lennart Stalebrandt.
1939 sänktes årsavgiften från 2 kr till 1,50 kr. Verksamheten låg mer eller mindre nere från 1939 till december 1946.
1948 byggdes en slip vid Ortberget, Sällskapet bestod nu av 37 medlemmar och avgiften var åter uppe i 2 kr.
1950 hölls två utflykter i klubbens regi.
1951 ingen verksamhet pga dåligt väder samt bristande intresse från medlemmarna.
1952 anordnades tre utfärder. Samtliga utfärder rönte stort intresse särskilt färden till Händelöp där man fick hyra in ett antal fiskebåtar för att medtaga all intresserade ca 200 personer deltog på den resan. Åren som följde ordnades kurser i navigation samt gemensamma båtutflykter förekom flitigt ofta i samarbete med Västerviks Motorbåtsällskap.
1958 var ett händelserikt år då invigdes nya småbåtshamnen, anläggningen hade byggts av ingengörstrupperna ING 2 Eksjö. Byggandet hade kommit till på inrådan av Gunnebo Bruks AB. Vid överlämnandet av bryggor mm till båtsällskapet så var villkoret att sällskapet skall svara för underhåll och ordning på området samt ansvara för uthyrning av bryggplatser. Båtuppläggning hade tidigare skett på kolbacken,
1967 flyttade man upp till en plats vid sågen.
1972 färdigställs en ny båtuppdragningsplats vid gamla badplatsen. Den ena av badhytterna har byggts om till samlingsplats (Kajutan). Arbetsplikt infördes 1973 för medlemmar som har båt eller uppläggningsplats i klubbens regi med 5 timmar/år.
1974 Då även segelbåtar ingår i sällskapet ändrades namnet från Gunnebo Motorbåtsällskap till Gunnebo Båtsällskap (GBS).
1975 har arrendekontrakt på marken för båtuppläggning uppgjorts med Västerviks kommun på 25 år.
Hösten 1975 stod nya båthuset färdigt att tagas i bruk med plats för 18 båtar
1979 har sällskapet ansökt och erhållit medlemskap i Kalmar Läns Båtförbund.
1980 finns den nya mastkranen på plats.
1981 bildas en juniorsektion
1982 har 16 medlemmar byggt ett nytt båthus mittemot det gamla, dessutom har en ny ramp för båtuppdragning byggts.
1986 firar sällskapet 50 års jubileum. Gunnebo Båtsällskap består av 137 medlemmar.
Man firar med familjedag vid båtbryggorna med dansuppvisning, musik, tävlingar, segel och motorbåtsturer mm. Den 15 november blev det även jubileumsfest i Folkets Hus med supe och dans.
1989 blev ett aktivt år för klubbens Funboardseglare, främst för de som tävlat i svenska Funboardcupen i Båtklubbens namn. De seglare som tävlat är Lars Dahl, Mattias Granqvist, Micke Jonsson och Henrik Delaryd. Henric var för övrigt med i Svenska Juniorlandslaget med framgångar som följd.
1989 rustades befintliga bryggor samt revs restema av den gamla badbryggan.
1990 Nya flytbryggan på plats. 3 båtutflykter ägde rum, noteras kan att vid midsommarfesten vid Tunnholmen satte Håkan Larsson nytt klubbmästerskapsrekord i pilkastning med det näst intill oslagbara 49 av 50 poäng.
1992 en ny brygga byggs längs strandlinjen för småbåtar.
1993 förstörs en del av den gamla bryggan av is och en kraftig vinterstorm vilket leder till att bryggan längs strandlinjen förlängs för att ersätta båtplatserna som försvann vid gamla bryggan.
1994 ett jättearbete med anskaffning transportering av hydraulspel samt lyftkran och dessutom rengöring och målning. Även sprängning samt gjutning av fundament i berget där kranen placerats. I november restes kranen på plats.
2001 en extra arbetsinsats krävdes för att förstärka upp båtlyftkranen. Nya stående balkar på bägge sidor har monterats.
2003 traktor köps in samt ett garage byggs till densamma.