Miljö

I underliggande flikar hittar du våra styrande dokument gällande vårt miljöarbete inom GBS samt tips och råd från styrelsen, olika organ eller medlemmar.
Gunnebo båtsällskap (GBS) är en ideell förening som vill främja ett rikt fritids- och friluftsliv i samklang med naturen. Vi värnar om naturen och i synnerhet vår skärgård. Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö. Vi minskar vår miljöpåverkan genom utbildning och information till klubbens medlemmar och användning av miljövänlig teknik, utrustning och anläggningar inom ramen för våra resurser. Det är vi medlemmar som skapar förutsättningar för en god miljö och säkerhet inom vårt klubb- och närområde. Allas vår verksamhet i GBS ska föregås av ett miljötänk, allt för att minska en negativ miljöpåverkan på vår känsliga natur. Gunnebo Båtsällskap ska sträva efter att vara en förebild för våra medlemmar samt hjälpa dem utan båtägarvana att tänka rätt.

Vår verksamhet i GBS startade för mer än 80 år sedan, en tid då medvetenheten och kunskaperna om olika kemikaliers påverkan på miljön inte var i fokus. Det som varit kan vi inte ha ogjort, men vi kan definitivt agera helt annorlunda nu när vi vet så mycket mer.

Vi har ett ansvar för att utveckla och kontinuerligt följa upp vårt miljöarbete. Arbetet redovisas vid varje styrelsemöte.

Tänk smart – Tänk miljösmart!

Kolla länken till Havs- och vattenmyndigheten. Bra länk

Kolla också Båtmiljö som nu är tillbaka under Båtunionen.

Ännu en bra länk över sugtömningsstationer runt Sveriges kust Hamnkarta Sverige med tömningsstationer